Raspisan konkurs za studentske stipendije

Rok za prijavljivanje je od 3. do 31. oktobra

Opštinsko veće opštine Temerin raspisalo je Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima sa teriorije opštine Temerin u školskoj 2016/17. godini. Konkurs se odnosi na studente na osnovnim studijama (prvi stepen) i master akademskim studijama (drugi stepen), na visokoškolskim ustanovama, čiji je osnivač Republika Srbija. Prijavu na konkurs za dodelu stipendije može podneti student od II do V (i VI) godine osnovnih studija i student drugog stepena studija (master akademske studije) koji nije u radnom odnosu, koji je odmah po završetku osnovnih studija nastavio studije drugog stepena, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da nije navršio 25 godina života za studenta osnovnih studija, odnosno 26 godina života za studenta master akademskih studija, odnosno 28 godina života za studenta medicine, da se školuje na teret budžeta,- da nije ponovio ni jednu godinu studija, da je prema nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove na kojoj studira, do zatvaranja konkursa, položio sve ispite iz prethodnih godina studija i postigao prosečnu ocenu svih položenih ispita tokom studiranja najmanje 8,50 (osam i pedeset), odnosno ako studira na nematernjem jeziku za prvu i drugu godinu studija prosečnu ocenu svih položenih ispita najmanje 8,00 (osam), a za treću, četvrtu, petu i šestu godinu studija da mu je prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja 8,50 (osam i pedeset),          da ima prebivalište na području opštine Temerin najmanje jednu godinu pre podnošenja prijave za dodelu stipendije. Osnovna dokumentacija koju student treba da dostavi je popunjen propisani obrazac za prijavu, kratku biografiju, uverenje izdato od visokoškolske ustanove na kojoj studira kojim dokazuje koju godinu studija je upisao, da se školuje na teret budžeta, da nije ponovio ni jednu godinu studija, da je do zatvaranja konkursa položio sve ispite iz prethodnih godina studija i postigao prosečnu ocenu svih položenih ispita tokom studiranja najmanje 8,50 (osam i pedeset), odnosno ako studira na nematernjem jeziku za prvu i drugu godinu studija prosečnu ocenu svih položenih ispita najmanje 8,00 (osam), a za treću, četvrtu, petu i šestu godinu studija da mu je prosečna ocena svih položenih ispita tokom studiranja 8,50 (osam i pedeset), fotokopiju uverenja o državljanstvu,     overene štampane podatke sa elektronske lične karte ili overenu fotokopiju stare važeće lične karte, izjavu da nije korisnik druge stipendije ili studentskog kredita iz budžeta Republike Srbije ili Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i stipendije iz drugih izvora, overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju na osnovnim studijama, dokaz da student koji je na studijama drugog stepena nije u radnom odnosu – izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje (samo za studente master akademskih studija ). Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u deset mesečnih rata, najkasnije do 10. u mesecu za protekli mesec. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 03.10.2016. godine do 31.10.2016. godine. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove Konkursa prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti neposredno preko pisarnice Opštinske uprave ili poštom na adresu: OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE TEMERIN KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA NOVOSADSKA 326, 21 235 TEMERIN sa naznakom “Konkurs za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Temerin u školskoj 2016/2017. godini“.

Поделите ову вест на друштвеним мрежама:

"Raspisan konkurs za studentske stipendije"

Објавите коментар

Ваша email адреса неће бити јавно објављена.
Брзи превод