Узорковање тла ради пројектовања канализационе мреже (видео)

У току су геотехнички истражни радови за потребе израде елабората о геотехничким условима изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Темерину, као и за проширење канализационе мреже у општини Темерин укупне дужине од око 18,5km. Овај елаборат даће податке потребне за израду пројектно техничке документације за изградњу поменутог чија је израда у току, а планира се приширење канализације у укупној дужини од 56km чиме би покривеност општине канализационом мрежом износила 60%.

Предвиђено проширење канализационе мреже урађено је према приоритетима па ће кроз овај инвестициони циклус бити покривене све зоне централних садржаја (у Темерину, Бачком Јарку и Сиригу), најгушће насељени делови насеља и најнижи делови насеља који имају велики проблем са високим нивоом подземних вода. Имајући то у виду, комплетирањем овог инвестиционог циклуса, прилику прикључења на канализациону мрежу имаће око 70% грађана општине Темерин.