Јавни оглас у II кругу, за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин

Расписује се јавни оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин ради обављања пољопривредне – производње у катастарским општинама: Темерин, Сириг и Бачки Јарак.

Рок за подношење пријаве

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15.00 часова, дана 23.04.2021. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на писарницу Општинске управе Темерин до наведеног рока, без обзира на начин на које су достављене.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ – на овом линку