Јавни позив грађанима за суфинансирање мера енергетске ефикасности

Oпштина Темерин расписала је јавни позив за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на подручју општине Темерин у 2021. години.

Право учешћа на конкурсу имају они који испуњавају одређене услове, а то су: да је подносилац пријаве власник куће или стана за који подноси пријаву, да има доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи, грађевинску дозволу и решење о озакоњењу.

Право имају и они који су отпочели процес легализације и којима је стамбена јединица уписана у одговарајући регистар.

Максимално учешће Општине Темерин и Републике Србије са ПДВ-ом по пријави је 50 одсто од укупне вредности радова.

Укупно планирана средства из Општине и Министарства за ову намену износе четири милиона динара.

Конкурсна документација за Јавни позив се може преузети на интернет страници Општине Темерин  www.temerin.rs или на пријавници Општинске управе Темерин.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у једном примерку и пратећа документација достављају се у коверти са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”  са адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Конкурсна документација се може предати лично на писарници Општинске управе Темерин или препоручено поштом на адресу Општина Темерин, Комисија за реализацију мера енергетске санације у општини Темерин, Новосадска 326, Темерин до 11. октобра.

Више информација заинтересовани могу да добију позивом на број 021/843-888 радним данима од 7 до 15 часова или на мејл адресу  ler.temerin@gmail.com.

Т. К.