Јавни увид у измене и допуне плана генералне регулације насеља Темерин- нацрт плана

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС РС, 50/2013-Одлука УС РС, 98/2013-Одлука УС РС, 132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019,37/2019, 9/2020), члана 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, 135/2004 и 88/2010 )

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ УВИД
у
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТЕМЕРИН-НАЦРТ ПЛАНА

Излагање Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Темерин -нацрт Плана на јавни увид трајаће 30 дана, од 10.фебруара до 11.марта 2021.године.

Нацрт Плана биће изложен у централном холу зграде Општинске управе Темерин и у згради Месне заједнице “Старо Ђурђево”, као и на интернет страници Општинске управе Темерин .

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе на Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Темерин -нацрт Плана у току трајања јавног увида, а најкасније до 11.марта 2021.године Одељењу за урбанизам, стамбено- комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, путем писарнице Општинске управе Темерин.

Сва потребна обавештења о наведеном плану и стручна помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, могу се добити у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.

Јавна седница Комисије за планове општине Темерин, одржаће се 19.марта 2021.године у сали Општинског Већа зграде Скупштине општине Темерин са почетком у 13.00 часова. Јавној седници Комисије присуствује одговорни урбаниста, представници обрађивача нацрта Плана као и евентуални подносиоци примедби. Подносиоци примедби на нацрт Плана могу образложити своје примедбе пред Комисијом за планове општине Темерин .

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТЕМЕРИН