КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18 и 111/21- др. закон), члана 70. Статута општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“, број 5/2019), члана 3. став 2. Одлуке о стипендирању студената (“Службени лист општине Темерин“, број 10/2009 и 12/2013) и члана 65. став 1. Пословника Општинског већа општине Темерин (“Службени лист општине Темерин“, број 15/2020),

Општинско веће општине Темерин, на 86. седници одржаној 27.09.2022. године, расписује

 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

I

            Оглашава се конкурс за доделу студентских стипендија студентима са територије општине Темерин на основним студијама (први степен) и мастер академским студијама (други степен), на високошколским установама, чији је оснивач Република Србија, у школској 2022/2023. години.

ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ

1.

Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент од II до V (и VI) године основних студија и студент другог степена студија (мастер академске студије) који није у радном односу, који је одмах по завршетку основних студија наставио студије другог степена, под следећим условима и критеријумима:

– да је држављанин Републике Србије,
– да није навршио 25 година живота за студента основних студија, односно 26 година живота за студента мастер академских студија, односно 28 година живота за студента медицине,
– да се школује на терет буџета,
– да није поновио ни једну годину студија,
– да је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира, до затварања конкурса, положио све испите из претходних година студија и постигао просечну оцену свих положених испита током студирања најмање 8,50 (осам и педесет), односно ако студира на нематерњем језику за прву и другу годину студија просечну оцену свих положених испита најмање 8,00 (осам), а за трећу, четврту, пету и шесту годину студија да му је просечна оцена свих положених испита током студирања 8,50 (осам и педесет),
– да има пребивалиште на подручју општине Темерин најмање једну годину пре подношења пријаве за доделу стипендије.

2.

Пријаву на конкурс за доделу стипендије не може поднети студент:

– који има статус апсолвента,
– који је у радном односу,

– ако је навршио 25 година живота за студента основних студија, односно 26 година живота за студента мастер академских студија, односно 28 година живота за студента медицине,
– који користи друге стипендије или студентске кредите из буџета Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине, као и стипендије из других извора.

ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ

 1. Попуњен прописани образац за пријаву;
  2. Кратку биографију;
  3. Уверење издато од високошколске установе на којој студира којим доказује коју годину студија је уписао, да се школује на терет буџета, да није поновио ни једну годину студија, да је до затварања конкурса положио све испите из претходних година студија и постигао просечну оцену свих положених испита током студирања најмање 8,50 (осам и педесет), односно ако студира на нематерњем језику за прву и другу годину студија просечну оцену свих положених испита најмање 8,00 (осам), а за трећу, четврту, пету и шесту годину студија да му је просечна оцена свих положених испита током студирања 8,50 (осам и педесет);
  4. Фотокопију уверења о држављанству;
  5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте (без чипа);
  6. Изјаву да није корисник друге стипендије или студентског кредита из буџета Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине, као и стипендије из других извора;
  7. Оверену фотокопију уверења о дипломирању на основним студијама;
  8. Доказ да студент који је на студијама другог степена није у радном односу – извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање (студент мора бити пријављен у Националној служби за запошљавање) или потврду надлежног органа (потврду из ПИО фонда уколико нема уплата из радног односа) којом се потврђује да није у радном односу.

 

II

            Висина стипендије утврђује се решењем Општинског већа и исплаћиваће се месечно почев од 01. октобра 2022. године.
Новчани износ одобрене стипендије за текућу школску годину исплаћује се у десет месечних рата, најкасније до 10. у месецу за протекли месец.

 

III

            О додели стипендије закључиће се уговор са стипендистом којим ће се ближе регулисати додела стипендије, начин примања и губитак права.

 

IV

                                    Рок за пријављивање на конкурс је од 03.10.2022. године до 31.10.2022. године.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

            Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном документацијом могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу:

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
НОВОСАДСКА 326,  21235 ТЕМЕРИН

са назнаком “Конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине Темерин у школској 2022/2023. години“.

Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа обавештења могу се добити у згради општине, шалтерска служба (шалтер број 3) – приземље (радним даном од 07,00 – 15,00 часова).

V

            Пријаве разматра и одлуку о додели стипендија доноси Комисија за доделу студентских стипендија.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

VI

            Конкурс објавити у “Службеном листу општине Темерин“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 06-1/22-148-4-01

Дана:27.09.2022. године

Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

МЛАДЕН ЗЕЦ