Од 1. јула скупље таксе за издавање докумената

После усклађивања Тарифе републичких административних такси које је саставни део Закона о републичким административним таксама, од 1. јула се у Републици Србији наплаћују увећани износи за издавање појединих докумената.

Износи републичких административних такси усклађују се сваке године, годишњим индексом потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику за период од 1. маја претходне године до 30. априла текуће године. Изузетно, таксе које су прописане или чија је висина измењена Законом о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама од 5. децембра 2020. године усклађене су идексом потрошачких цена за период од 1. јануара 2021. године до 30. априла 2021. године – наводе из Министарства финансија.

Колико коштају захтеви и решења?

Од 1. јула 2021. године такса подношења захтева, односно предлога, пријаве, молбе упућеног надлежном органу или којом се покреће поступак код надлежног органа наплаћује се 330 динара. За захтев за потврђивање резидентства, односно потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања закључених између Републике Србије и других земаља предвиђена је надокнада од 1.810 динара за физичка лица, односно 4.940 динара за правна лица.

За таксу која се плаћа уз жалбу на решење Пореске управе донето у управном поступку неопходно је издвојити 2.030 динара, а за решење 570 динара, ако овим захтевом није друкчије прописано – наводе из Пореске управе.

Надокнада коју је неопходно платити на име издавања уверења, односно потврде, износи 660 динара. На основни износ за издавање уверења, односно потврде, већ је урачуната такса за захтев у износу од 330 динара. Поменута такса из тарифног броја 11 се не плаћа за уверење, односно потврду коју орган издаје странци, сведоку, вештаку или тумачу, уколико су имали обавезу да присуствују расправи, односно увиђају. Такође, не плаћа се такса за уверење које у том случају може послужити искључиво ради правдања изостанка са рада.