Српски на српском -час српског језика са екипом ,,Наших новина“

  • Језик је жива творевина која се мења и развија – Познајући правописна правила осећаћемо се боље и сигурније док са неким комуницирамо

У нашој рубрици ,,Час српског језика“ у претходном броју имали сте прилике да урадите један мали тест одн. проверу знања српског језика. Сада је време да вам откријемо решења и да пребројите тачне одговоре.

Питање 1: Тачан одговор је: Написаћеш лепо писмо.

Облик НАПИСАЋЕШ представља футур I глагола написати. Глаголи који у инфинитиву завршавају на –ти имају прост и сложен облик футура. Прост облик футура гради се од инфинитивне основе (одбацимо наставак –ти) и краћег облика презента помоћног глагола хтети (ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће). У свим лицима он гласи: ја написаћу, ти написаћеш, он/она/оно написаће; ми написаћемо, ви написаћете, они/оне/она написаће. Као што видите ови облици пишу се заједно. Сложен облик футура I  глагола на –ти добијемо тако што на инфинитив додамо такође ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће. Па тако он гласи: ја ћу написати, ти ћеш написати, он ће написати; ми ћемо написати, ви ћете написати, они ће написати. Ови облици пишу се одвојено. Глаголи који у инфинитиву завршавају на –ћи имају само сложен облик футура I: доћи ћу, доћи ћеш, доћи ће, доћи ћемо, доћи ћете, доћи ће. Подаразумева се да се и овај облик  пише одвојено.

Питање 2: Тачан одговор је: Ево Марка!

Друге две реченице су неправилне, јер поред именице Марко имамо и личну заменицу за треће лице једнине мушког рода у генитиву (он/ њега, га). Као што не можемо рећи ,Ево њега Марко!’ тако не можемо ни ,Ево га Марко!’.

Питање 3: Тачан одговор је: Добро сам прошла, с обзиром на то да сам имала проблема.

Често можемо чути ,Обзиром да’ или  ,Обзиром на’, али правилно је, а и лепше, рећи ,С обзиром на то’.

У првој реченици ,Кафа за понети’ проблем је у предлогу за испред глагола понети. Наиме, предлози су непроменљива врста  речи која стоји уз именице, а не уз глаголе. Па тако не можемо рећи ни Лек за попити, Храна за појести.

Када је у питању друга реченица ,Он је најбољи спортиста икада.’ Проблем је ово икада. Као прво, прилог икада на крају реченице преузет је из енглеског језика буквалним преводом ,He is the best sportsman ever.’ Као друго, прилози стоје уз глаголе и ближе их објашњавају. Када стоје сами, не означавају ништа. Правилније би било рећи: Он је најбољи спортиста који је икада играо кошарку.

Питање 4: Тачан одговор је: Гледајући

Глаголски прилог садашњи гради се тако што се на треће лице множине (они)  презента неког глагола дода наставак –ћи. (Они) гледају + ћи= гледајући; (они) жваћу + ћи= жваћући; (они) упознају + ћи= упознајући ( не може- упознавају).

Питање 5: Тачан одговор је: Фото-апарат

Када се префикс фото пише у контексту фотографије или нечег фотографског, пише се са цртицом: фото-апарат, фото-монтажа, фото-репортажа, а кад означава светлост онда се пише спојено: фотосинтеза, фотохемија.


АКО не знате где да потражите одговоре на своје језичке недоумице, ево неких књига које ће вам у томе помоћи.

Правопис српскога језика, група аутора,  издавач Матица српска.
Правописни речник српског језика, аутор Милан Шипка, издавач Прометеј.
За речи страног порекла користи се Велики речник страних речи и израза, аутора Ивана Клајна и Милана Шипке, издавач Прометеј.


К. Н. Н.