У току је Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 06-1/2022-93-01
Дана:15.08.2022.
Т Е М Е Р И Н

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ број 72/09,64/10 (УС), 24/11,121/12,42/13(УС),50/13(УС) 98/13(УС)132/14 и 145/14 ,83/18,31/19,37/19,9/20 и 52/21), члана 13. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин, („Службени лист Општине Темерин“, број 6/2022) и члана 4. Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Темерин Председникa Општине Темерин од 01.07.2022. године, објављује се

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Темерин, у сарадњи са Комисијом за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Темерин, објавило је ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН.

Јавни оглас је објављен у дневним новинама „Дневник“ дана 12.08.2022. године, као и на website-у Општине Темерин www.temerin.rs. Рок за подношење пријава је до 13.09.2022. године до 14.00 часова.